Exoskeleton enables paralyzed groom to walk down the aisle